SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

İşe Başlama işlemleri

İşe Başlama bildirimi-noter onaylı imza sirküsü-onaylı nüfus cüzdanı-nakil vasıta sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura, noter satış senedinin tasdikli örneği-Tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracaatına ait belge, şirket ortaklarının noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti, şirket müdürü veya yöneticilerin imza sirküleri

7 gün

2

İşi terk işlemleri

İşi bırakma bildirimi veya dilekçe

1 ay

3

Vergi ilave ve terk işlemleri

Dilekçe

5 dk

4

Ö.K.C.izin yazısı talebi

Dilekçe

5 dk

5

Vergi levhası tasdiki

Yoklama fişi-Tutanak-Dilekçe

5 dk

6

Ö.K.C.levhası tasdiki

İlş.Yön. 135 .md. Ruhsat fotokopisi-alış faturası -fiş örneği

5 dk

7

İB form işlemleri

İşl.Yön. 140 Md

5 dk

8

E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan Beyannamelerin kabul işlekleri

193 Salımı GVK Md:92 -7338 Salılı V.İ.V. Kan: Md:8 -213 Sayılı VUK Md:257

10 dk

9

Mükellef talb. Üze. adı. Kes. Stb. kes.tey.işl.

Gelir vergisi Kanunu ile ilgili 252 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği.

1 gün

10

Mahsup İşlemleri

252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi

3 ay

11

İşi terk eden mükelleflerin Belge iptal işlemleri

Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazi ile kayıtlarda bulunan belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK, GT gereğince internetten girişi yapılan belgelerin kontrol edilerek kullanılmayanların iptali, belge kaybı var ise ilan ettirilmesi sağlanır.

30 gün

12

Mükellef talebi üzerin ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı

Dilekçe, ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı

10 dk

13

Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma

Uzlaşma talep dilekçesi

1 ay

14

Tarhiyat sonrası Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi

Dilekçe

60 gün

15

Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376. mad. Talep işlemleri

Dilekçe

5 dk

16

Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik işlemleri

Dilekçe

.......................................................................................................

5 dk

17

Vergi Borcu yoktur yazısı

Yazı-Dilekçe

10 dk

18

YMM Bil. İs.Ya

Yazı

7 gün

19

Tecil İşlemleri

Tecil talep formu- Teminat

10 dk

20

Mükellefiyet kaydı araştırması

Yeşil kart talep formu -SYDV maktu form

5 dk.

21

Takibe alma işlemleri

Ödeme emrinin düzenlenmesi

1 ay

22

Haciz varakası düzenleme işlemleri

Haciz varakası düzenleme ve onaylama işlemleri

1 ay

23

İstatistikler

Aylık rutin istatistikler

3 gün

24

Takdire sevk işlemleri

Beyanname vermeyen mükelleflerin matrah takdir işlemleri

1 ay

25

Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemler

İdari yaptırım karar tutanaklarına istinaden tahakkuk ve tahsilât işlemleri

1 ay

26

M.T.V

Mükellefiyetin başlaması-sona ermesi işlemleri kayıt edilmesi-Devir ve muayene için borcu yok yazısı verme işlemleri

1 ay

27

Düzetme işlemleri

Hesap hatası-Vergilendirme hataları-Ölüm halinde cezanın kaldırılması-Ödenmeyen Geçici vergilerin terki işlemleri

7 gün

28

Halkla ilişkiler Müracaat işlemleri

BİMER

7 gün


YUMURTALIK KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI


SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Satış

Hazinenin özel mülkiyetinde olup, satışı talep edilen taşınmazın, tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada, parsel numarası veya cilt, sayfa, sıra numarası ile cinsi ve yüzölçümünü belirtir şekilde satınalma talep dilekçesi

6 ay 20 gün

Bakanlığımızdan verilecek onay süresi kısa olursa daha kısa sürede sonuçlanmaktadır.

2

Kira

1-Kiralaması talep edilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için; taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa, sıra numarası ile cinsi, yüzölçümü ve hangi amaçla kullanılmak üzere kiralanmasının talep edildiğine dair dilekçe,

2- Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi,

3- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi ile hangi amaçla kullanılmak üzere kiralanmasının talep edildiğine dair dilekçe,

4-Organize hayvancılık yapılmak üzere kiralanmasının talep edilmesi halinde, İlgilileri tarafından hazırlanacak ve talep konusu alanda yetiştirilecek hayvan türünü ve sayısını, ihtiyaç duyulacak kapalı ve açık alanların yüzölçümünü, yerleşim şeklini ve açık alanlarda ne tür faaliyetin gerçekleştirileceğini, talep edilmesi halinde ne kadarlık bir alanın yem bitkisi üretimi için gerekli olduğuna dair bilgileri de içeren avan proje.

Defterdarlığımız yetkisinde olan kiralamalarda 5 ay,

Bakanlık yetkisinde olanlar

6 ay 20 gün

3

Tahsis

1-Tahsis talebinde bulunan kamu idaresince taşınmazı hangi kamu hizmetinde kullanacağını belirtir talep yazısı,

Talep yazılarında;

Taşınmazın;

a) Tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümü,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli kroki,

c) Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi,

ç) İmar planı içinde olması halinde, onaylı plan örneği, planda ayrıldığı amaç,

d) Üzerinde inşaat yapılacak ise, avan projesi, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarı.

3 ay

4

Ön İzin, Kullanma İzni verilmesi ve İrtifak Hakkı Tesisi

1-Hazine taşınmazları üzerinde 324 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğ uyarınca; irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin taleplerde, talep sahibince taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa, sıra numarası ile cinsi ve yüzölçümü ile hangi amaçla istenildiğine dair talep dilekçesi,

2-Kullanma izni verilmesi taleplerinde, DHTA'ki taşınmazın bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi ile hangi amaçla istenildiğine dair talep dilekçesi,

3-Projeye dayalı organize hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar ile Teknolojik veya jeotermal seracılık ile organik tarım amaçlı yatırımlar için; Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri,

6 ay 20 gün

5

Kamu Konutları

Kamu konutlarında oturmak isteyen kamu personelinin, talep dilekçeleri ekinde Kamu Konutları Yönetmeliği eki (EK-5) Kamu konutları tahsis talep beyannamesini ibraz etmeleri,

Puanlama yapılarak, her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme

Yapılır.

Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili

makamca değerlendirilir.

6

Trampa

İmar planlarında kamu hizmet alanlarına ayrılmış taşınmazlar ile miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinenler hariç olmak üzere; trampa talebinde bulunulacak Hazine taşınmazı ile trampa edilmek istenen taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümünü belirtmek suretiyle verilen talep dilekçesi.

6 ay

7

Bağış

Bağışta bulunacak kişinin;

1-Medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip (tam ehliyetli) olması,

2-Tüzel kişilerin yetkili organlarının bağış hakkında karar alması,

3-Bağışta bulunacak kişi, bağışlayacağı taşınmazının tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümünü de belirtir şekilde taşınmazın bulunduğu yerin en büyük mal memuruna verilecek dilekçesi.

Şartsız ve mükellefiyetsiz bağışlarda 1 hafta

Şartlı bağışlarda (yetki Bakanlıkta olduğu için) 2-3 ay

8

Ecrimisil

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 312 sıra no.lu MİLE Genel Tebliği uyarınca, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalen kullanıldığının tespiti halinde İdarece yürütülen işlemdir. Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır. Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde "Taşınmaz Tespit Tutanağına" dayanılarak ecrimisil İdarece tespit edilir.

1- Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde "Ecrimisil İhbarnamesi" düzenlenerek fuzuli şagile tebliğ edilir.

2-Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir.

3- Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde komisyonlarca karara bağlanır ve karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir.

30 gün

9

Mal, hizmet alımı ve Yapım İşleri

4734 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımız hizmet binaları ve lojmanlar

Bakanlıktan ödenek gelmesi halinde

45 gün içerisinde

10

Menkul mal satışı

Talep dilekçesi

1 yıl
NOT:1-Tabloda belirtilen süreler, 4706 sayılı Yasanın 7. maddesindeki 2 aylık, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesindeki ilan süreleri, 313, 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen dış yazışmalar satış, kiralama, irtifak hakkı ve tahsis işlemlerinde genel yetkili Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) olduğundan, Bakanlığımızdan gelecek onay süreleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.


2-Defterdarlığımız, Maliye Bakanlığının taşra birimi olup, Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde geçen 'İdare' ifadesinin Maliye Bakanlığını belirttiği düşünülmekte, Bakanlığımızca Hizmet Standartlarına İlişkin Genel bir tablo oluşturulması durumunda yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler ve süreler değişebilecektir. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH